Peuterspeelzaal

Welkom op de groepspagina van het peuteraanbod


 
Een goede voorbereiding op de basisschool
Wanneer uw kind 2 jaar is geworden mag hij/zij komen spelen bij peuteraanbod de Rakt. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers wordt je kind, spelenderwijs, gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling en zo goed voorbereid op de basisschool.
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij naar de basisschool. Wij vinden het belangrijk dat deze stap goed doorloopt. Daarom organiseren wij veel thema's en activiteiten samen met groep 0-1, spelen wij samen buiten met deze groep en komen de leerkrachten regelmatig bij het peuteraanbod binnen wandelen om alvast elkaar te leren kennen. Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt, gaan de pedagogisch medewerkers alvast samen een kijkje nemen in de klas waar hij/zij terecht komt.
Lerend spelen
Bij het peuteraanbod wordt aan de hand van het VVE-programma Startblokken spelenderwijs de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Hierin is het kind leidend en wordt er aangesloten op de behoeftes van het kind. Samen met het kind wordt een thema uitgebouwd en gekeken naar de interesses en ontwikkelingsbehoeftes. Daarbij wordt er voor ieder thema een andere themahoek en ander spelverhalen gecreëerd.
Tijdens spel dat wij aanbieden en aansluiten bij het kind, worden een aantal zaken geoefend en geleerd. Voor kinderen zit het geleerde verweven in het spel. Denk aan de spraak- taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling.
Hoe werkt het spelend leren dan?
Wanneer er bijvoorbeeld met 1 auto met 2 kinderen gespeeld wordt, leren de kinderen delen. Bij het spelen met de blokken wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd. Als er een vadertje en moedertje in de huishoek gespeeld wordt, wordt er geleerd om rekening met elkaar te houden (sociaal- emotionele ontwikkeling), wordt er gepraat met elkaar (spraak- taalontwikkeling). Of wanneer er tijdens het spel winkeltje 2 broden gekocht worden, wordt ook de cognitieve ontwikkeling en de cijfers gestimuleerd.
Voor de muzikale ontwikkeling maken we gebruik van de methode 1 2 3 Zing. Deze methode wordt ook op de basisschool gebruikt en geeft daardoor alvast een mooi voorproefje.
Ouderbetrokkenheid
Doordat er aangesloten wordt op de behoeftes van de kinderen, is de betrokkenheid vanuit hen erg groot. Ook de betrokkenheid vanuit ouders is erg belangrijk.
Ieder kwartier vooraf dat de kinderen komen spelen is er een spelinloop. De kinderen komen dan samen met de ouder/verzorger binnen en gaan samen spelen. Na het kwartier spelen beginnen we met de dag. Zo kunnen de kinderen rustig en vertrouwd opstarten en is er genoeg ruimte om met ouders/verzorgers de ontwikkeling en bijzonderheden af te stemmen.
Daarbij wordt er tijdens ieder thema een ouderactiviteit georganiseerd. Denk aan een herfststukje maken tijdens het thema herfst of een bezoekje aan de bakker tijdens het thema bakker. (In verband met COVID-19 vinden de spelinloop en ouderactiviteiten niet plaats)
Per thema staat er een themaboek centraal. Dit themaboek wordt dagelijks voorgelezen door de pedagogisch medewerkers, maar gaat ook door middel van de verteltas een weekje mee naar huis. Zo kunnen ouders het themaboek ook thuis voorlezen en wordt op verschillende manieren de spraak- taalontwikkeling gestimuleerd. Wanneer kinderen tweetalig opgevoed worden, biedt dit ook mooie kansen. Ouders kunnen de plaatjes in de tweede taal te vertellen. Zo kunnen kinderen de combinatie met de Nederlandse taal bij het peuteraanbod maken.
Welbevinden
Er wordt volop gespeeld, maar op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de groep binnen het kindcentrum. Dit bewaken we door observaties. Hierbij maken we ook gebruik van o.a. het kindvolgsysteem KIJK!.
De eerste 3 maanden wanneer een kind bij ons komt spelen staan altijd in het teken van zich veilig voelen en daarna kan er pas gewerkt worden aan de ontwikkeling.
We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig gaan voelen door vaste pedagogisch medewerkers op de groep, een vast dagritme met dagritmekaarten aan te houden en terugkomende rituelen de dag door.
Tevens wordt met het kindvolgsysteem KIJK! de ontwikkeling van de kinderen gemonitord. Hierdoor kunnen we met ons spelaanbod nog beter aansluiten op het kind. De observaties worden tevens tijdens een 10 minuten gesprekje besproken met ouders. Zo kunnen ouders zoveel mogelijk meenemen in de ontwikkeling van het kind.
 
Praktische zaken voor in de groep
Brengen en ophalen van uw kind
's Ochtends kunt u uw kind brengen tussen 08:30 uur en 08:45 uur. (Let op: tijdelijk i.v.m. COVID-19 en het spreiden van ouders bij de poort is dit tussen 08:35 uur en 08:45 uur) Het is de bedoeling dat u dit kwartier samen met uw kind speelt. (Dit gaat tijdelijk niet door i.v.m. COVID-19) Aan het einde van de ochtend kunt u uw kind ophalen tussen 12:15 uur en 12:30 uur. Graag buiten het poortje van het schoolplein wachten zodat wij met de aandacht van de peuters kunnen afsluiten. Tijdens breng- en haalmomenten is er ook ruimte voor vragen en/of opmerkingen. Het poortje is gedurende de peuterspeelzaaltijd gesloten Alleen de groet poort is open.

Wanneer u wilt dat derden (bijvoorbeeld opa of oma) uw kind ophalen, vragen wij u dit van tevoren door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Wanneer een voor ons onbekend persoon uw kind komt halen, zullen wij niet toestaan dat uw kind wordt meegenomen. We zullen in dat geval contact opnemen met de ouders.

Schoolpoortje altijd dicht maken in verband met de veiligheid van de kinderen. 

Afscheid nemen
Duidelijk afscheid nemen van uw kind is belangrijk. U als ouder kunt dit het beste doen door
duidelijk aan te geven wanneer u weggaat. Neem kort afscheid met een kus en knuffel, en zeg
dat u nu gaat en straks weer terug komt. De pedagogisch medewerker zal zich over uw kind
ontfermen.
Wanneer u zich gedurende de dag afvraagt hoe het met uw kind gaat, bel dan gerust! De pedagogisch medewerker heeft daar alle begrip voor en staat u graag te woord.

Zieke kinderen
Als uw kind ziek is en daardoor veel individuele aandacht of zorg nodig heeft, kan het beter niet in de groep worden opgevangen.
Kinderen die zich niet lekker voelen hebben namelijk vaak behoefte aan extra aandacht. Sommige kinderen wensen dan de aanwezigheid van de voor hun meest vertrouwde persoon: de ouder(s). Daarnaast kan de drukte op de groep uw zieke kind teveel zijn. Daarom is uw kind in deze gevallen thuis beter op zijn/haar plaats. Wij bellen u en overleggen met u of uw kind wel of niet opgehaald moet worden. Bij koortst blijft het kind altijd thuis.

Sommige ziektes/infecties kunnen schadelijk zijn voor andere kinderen. Wanneer uw kind last heeft van een ziekte/infectie die schadelijk kan zijn voor andere kinderen, kan het kind niet naar de opvang komen (in deze gevallen volgt Spring de richtlijnen van de GGD).
Wij hanteren, in overeenstemming met de GGD-richtlijnen, de volgende regels hieromtrent:
De conditie van uw kind moet het toelaten om in een groep opgevangen te worden.
Uw zieke kind mag geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de andere kinderen binnen de groep.
Het is soms moeilijk om de situatie van uw kind te beoordelen. Daarom is het noodzakelijk dat:
u (of de derde contactpersoon) bereikbaar bent als er twijfels zijn over de gezondheid van uw kind;
Spring in sommige gevallen de GGD consulteert;
er een goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers is en blijft.

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op de groep, of wanneer wij zien dat de toestand van uw kind in korte tijd verslechtert, nemen wij altijd contact met u op.
Het is ter beoordeling aan de pedagogisch medewerker of zij het noodzakelijk vindt dat u uw kind komt ophalen. Wij vragen u daar dan ook gehoor aan te geven.
Mocht u uw kind naar de opvang brengen, terwijl u twijfelt over de toestand van hem/haar, dan is het prettig als u tussendoor een keer belt om te informeren hoe het met uw kind gaat.

Afmelden
Als uw kind ziek is of om een andere reden een dag thuis blijft, vragen wij u dit voor 08:45 uur door te geven aan de pedagogisch medewerker(s) van de groep.

Medicijnen en zelfzorgmiddelen
Het toedienen van medicijnen door pedagogisch medewerkers vindt alleen plaats als het noodzakelijk is op tijdstippen dat ouders hiertoe niet in staat zijn. Koortsverlagende medicatie (zoals 'Paracetamol') dienen wij alleen toe op recept van de (huis)arts. U dient hiervoor vooraf het 'formulier gebruik geneesmiddelen' in te vullen en te ondertekenen.
In geval van twijfel of wij gemachtigd zijn een bepaald medicijn toe te dienen, wordt er overleg gepleegd met de manager kindcentrum en/of de GGD. Tijdens het intakegesprek ontvangt u, indien van toepassing, het 'formulier gebruik geneesmiddelen' en kunt u de pedagogisch medewerker informeren over het toedienen van het medicijn.

Voeding
Het eten (broodmaaltijd en fruit) binnen de groep wordt dagelijks door ons verzorgd. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van het voedingscentrum. Bij ons wordt er gewerkt conform de richtlijnen van de 'Warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen'.
Als uw kind speciale voeding (bijv. in verband met een allergie of dieet) nodig heeft, vragen wij u hier zelf voor te zorgen. De kosten hiervoor kunnen niet bij Spring gedeclareerd worden.

Trakteren
Als een kind jarig is, gaat het feestje om de jarige. Een kroon op het hoofd, muziek maken en in de belangstelling staan vinden wij dan voor de jarige het belangrijkste. Uw kind staat centraal!
U hoeft niet voor een traktatie te zorgen wanneer uw kind jarig is. Wij zorgen zelf voor een traktatie.
Als uw kind afscheid neemt mag u indien u dat wilt wél zelf voor een traktatie zorgen; dit in de vorm van aan klein uitdeelcadeautje.

Luiers
Wij verzorgen ook de luiers voor uw kind. Wij maken gebruik van het merk Jumbo. Als u gebruik wilt maken van een ander merk, dient u hier zelf voor te zorgen.

Meebrengen
Tas met reservekleding. Tas plaatsen op het plankje boven de kapstok. Naam op de buitenkant van de tas. Altijd een jas (voorzien van naam) meegeven omdat wij bijna elk dagdeel wel even buiten spelen. Vergeet in de winter de wanten, muts en sjaal niet. Wij gymmen in de gymzaal. U mag gymschoenen of slofjes (deze kunnen ook in de winter binnen aangetrokken worden) aan de pedagogisch medewerkers geven. Deze blijven op de locatie. U mag er ook voor kiezen om uw kind op blote voeten te laten gymmen.
Op zonnige dagen uw peuter thuis insmeren met zonnebrand.

Kleding
Uw kind komt naar de speelzaal om te spelen. Geef daarom uw kind speelkleren en speelschoenen aan.  

Bibliotheek
Uw peuter kan gebruik maken van de bieb op kindcentrum de Rakt. Biebpasjes zijn via het peuteraanbod aan te vragen en zijn ook te gebruiken in de stadsbibliotheek. 
De 'bieb op school 'is eenmaal per 2 weken open voor de uitleen voor de peuters van de speelzaal. Op woensdag in de even weken wordt er samen met de pedagogisch medewerkers en kinderen boekjes uitgekozen en geleend. Mocht u boekjes willen lenen, zorg dan dat het pasje in de rugzak van uw kind zit en een tas met een naam voor de boeken. Wanneer uw kind niet op woensdag komt, kunt u van tevoren het pasje en een tas met naam geven en dan zorgen de pedagogisch medewerker voor aansluitende boekjes.  
Tijdens schoolvakanties is de schoolbieb gesloten.  
Geleende boeken niet zelf terugzetten maar in de inleverbak leggen.  

Vakanties
De vakanties van peuteraanbod de Rakt zijn gelijk aan de vakanties van IKC de Rakt. Deze zijn te vinden op www.spring-kinderopvang.nl, locaties, PSZ de Rakt en dan vakanties en sluitingsdagen.
LET OP! Tijdens studiedagen van IKC de Rakt, is het peuteraanbod wel gewoon open!