Aanbod

Hoe wij denken over goed onderwijs
 
Om goed onderwijs vorm te kunnen geven vinden we het belangrijk om te werken aan en
iedereen te stimuleren om te durven, kunnen, mogen en willen: 
• jezelf te zijn en dit binnen een open, geborgen en veilig klimaat; 
• eigenaarschap en verantwoordelijkheid te nemen en dit te ondersteunen; 
• uit te gaan van verschillen en gebruik te maken van ieders unieke kwaliteiten; 
• aan een sterke taalbasis te werken; 
• om verbinding te zoeken en goed te communiceren met alle betrokkenen bij het kindcentrum.
 
Doelen
Bij de inrichting van ons onderwijs volgen we “de wet op het basisonderwijs” (WPO).
Dit betekent, dat we zorgen voor een goed aanbod, goede onderwijsinhouden. Om dit te
bereiken hebben we methodes bij de verschillende vak- en vormingsgebieden, die voldoen
aan de kerndoelen, zoals die door de overheid aangegeven zijn. Daarnaast richten we ons
onderwijs zo in dat er sprake is van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen.
 
Werkwijze
Vanuit onze visie en doelen zijn we gekomen tot een bepaalde werkwijze in ons onderwijs.
In ons onderwijs zijn kenmerken opgenomen vanuit Ontwikkeling Gericht Onderwijs.
Naast een goed aanbod richten we ons ook op de ontwikkeling van kinderen. Wat hebben kinderen nodig om de doelen te bereiken? Hoe staat het met demotivatie van de kinderen? Sluiten onderwijs en opvang aan bij wat de kinderen al weten en kunnen?
Het is aan onze medewerkers om het aanbod af te stemmen op de mogelijkheden van de kinderen en de betrokkenheid van kinderen te vergroten.
Dit doen we door:
 
• thematisch te werken bij PSZ en groep 1 t/m 3, waardoor we samenhang krijgen in
het aanbod en aansluiten bij de wereld van de kinderen,
• thematisch te werken in groep 4 t/m 8 bij verschillende vakken, zeker bij wereldoriëntatie,
• goede startactiviteiten te bedenken bij nieuwe thema’s, zodat de kinderen betrokken raken,
• werkvormen aan te bieden die aansluiten bij de verschillen van kinderen,
• methodes aan te schaffen, die kinderen uitdagen en waar differentiatie mogelijk is,
• ouders te betrekken bij activiteiten in de klas.
 
In onze werkwijze is er gerichte aandacht voor eigenaarschap
 
Sfeer
Wij vinden het belangrijk dat zowel kinderen, ouders als medewerkers zich veilig en thuis
voelen op ons kindcentrum. Dit is van wezenlijk belang om te kunnen leren en werken. We
spreken hier over welbevinden. Welbevinden als basisvoorwaarde om tot leren te komen en
om goed te kunnen werken. Een goed contact tussen kindcentrum en thuis zal de aansluiting
bevorderen en is van wezenlijk belang voor het welbevinden. Een goed contact ontstaat bij
wederzijds vertrouwen en respect. We stellen het op prijs als ouders volgen wat er bij ons
onderwijs en onze opvang gebeurt en daarover met ons in gesprek gaan.
 
Op KC Rijpelberg zorgen we voor de ontwikkeling van elk kind. Dit betekent voor ons dat:
 
• Individuele verschillen tussen kinderen als gewoon worden beschouwd; iedereen is
anders. Wij gaan uit van verschillen!
• Elk kind heeft recht op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Elk kind wordt steeds als
persoon erkend, benaderd en aangesproken.
• Iedere dag bieden we kinderen mogelijkheden waarin ze kunnen samenwerken, elkaar
kunnen helpen en ondersteunen.
• Kinderen krijgen de mogelijkheid om op veel gebieden ervaringen en kennis op te doen
en zich te ontwikkelen.
 
Een goede sfeer ontstaat niet zomaar. Daar moet je iets voor doen. Naast zorg voor het
aanleren van kennis en vaardigheden, werken we ook aan de houding van kinderen.
Het ontwikkelen van houdingen bij kinderen neemt een voorname plaats in op ons
kindcentrum. Het is belangrijk dat ouders daarbij aansluiten.
 
Nadrukkelijk komen op KC Rijpelberg aan de orde:
 
• het leren respecteren van verscheidene denkwijzen, geaardheden en culturen,
• waarden en normen,
• het doorbreken van rollenpatronen,
• het aanleren van zorg voor je omgeving,
• het aanbrengen van een constructief/vredelievende houding bij het oplossen van ruzies,
als ouder kunt u uw kind ondersteunen om op een andere en betere manier, ruzies op te
lossen dan door te schoppen en te slaan,
• het leren nadenken over het eigen gedrag en het geven en krijgen van feedback,
• het aanleren van een kritische houding t.o.v. media.
 
De Gouden Weken
De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de
groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Het groepsvormingsproces
begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. De eerste 6 weken van het schooljaar
besteden we hier dan ook binnen het hele kindcentrum aandacht aan. We noemen deze
weken “De Gouden Weken.”
 
CMK
Binnen de stichting OBSH zijn alle scholen en kindcentra betrokken bij het project
cultuureducatie met kwaliteit, met het doel om gericht te werken aan een doorlopende leerlijn
binnen cultuureducatie, gekoppeld aan een scholings-/ontwikkelingstraject voor leerkrachten.
Dat betekent dat de creatieve vorming en cultuur binnen onze organisatie een centrale plek
inneemt en leerkrachten vaardig zijn om creatieve lessen volgens de leerlijnen aan te
bieden.
Creativiteit beperkt zich echter niet tot muziek, tekenen en handvaardigheid.
Creativiteit wordt bevorderd in het totale onderwijsaanbod: Zelf problemen oplossen, zelf
ideeën aandragen, open staan én gebruik kunnen maken van handelingsalternatieven wordt
door onze leerkrachten gestimuleerd.
 
Vieringen
Naast het samen leren, werken en spelen is het samen vieren belangrijk. Kinderen ervaren
zich als deel van een groep. Vieringen zijn momenten om even bij iets stil te staan. Stil te
staan bij een verjaardag, een begin van een project of een afsluiting van een thema.
Ook feesten die in onze maatschappij gevierd worden zijn terug te vinden op school.
 
Podium-uur en Raktiviteit
Op jaarbasis komen we verschillende keren in heterogene groepen bij elkaar in de aula en
laten we aan elkaar zien aan welke thema we gewerkt hebben. Met elkaar genieten we van
het samenzijn. In de vieringen kijken we naar toneel, luisteren naar een liedje, een gedicht,
of we zien iets anders wat een groep voorbereid heeft.
De vieringen vragen van de kinderen een luisterende houding en respect voor wat er te zien
en te horen is. Ouders en andere familieleden zijn hierbij van harte welkom.
 
Feesten
Diverse feesten die in de maatschappij gevierd worden, hebben ook op school een plaats
gekregen. Voor kinderen die vanwege hun achtergrond niet aan deze feesten deelnemen,
zoeken we met de ouders een andere activiteit.
 
Burgerschap
We willen een effectief kindcentrum zijn, dat de kansen op een succesvolle deelname aan
onze maatschappij vergroot voor alle kinderen.
Onderwijs en opvang zijn erop gericht dat aan ieder kind de mogelijkheid geboden wordt om
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het op termijn een positieve bijdrage kan
leveren aan de verdere ontwikkeling van onze maatschappij.
We gaan er daarbij vanuit dat de kinderen opgroeien in een samenleving waarin
verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan en zijn er mede op
gericht dat zij kennis hebben van, en kennismaken met verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten. Wij bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.
Op jaarbasis wordt in de groepen met verschillende thema’s gewerkt waarbij de aspecten
van burgerschap in de voorbereiding worden meegenomen.
Daarbij vinden wij een aantal zaken belangrijk: Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en
talenten; Betrokken zijn bij elkaar en de wereld om ons heen; Openstaan voor de mening en
de keuze van een ander; Respect hebben voor elkaar; Conflicten leren oplossen (vergroting
vaardigheden bij leerlingen, leerkrachten en ouders); Voorkomen van fysiek en verbaal
geweld; Ontwikkelen van verantwoordelijkheid bij de kinderen; Aandacht voor het
groepsklimaat: Zorgen voor goede relaties binnen de groep en respect en waardering voor
verschillen.